Otváracie hodiny od 8:00 do 16:00 

GERMICÍDNE ŽIARIČE


Germicídne žiariče PROLUX G ®

Germicídne žiariče PROLUX G® v režime priameho a nepriameho ožarovania

Ultrafialové žiarenie

Ultrafialovým žiarením sa rozumie optické, elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 1 mm.

Ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 400 nm sa rozdeľuje na:
UVA 315 nm až 400 nm
UVB 280 nm až 315 nm
UVC 100 nm až 280 nm

Germicídne žiarenie

Germicídne žiarenie - UVC vlnová dĺžka 253,7 nm je neviditeľné. Práve toto žiarenie v spektre UV-C spôsobuje hynutie mikroorganizmov a to tak, že dôjde k narušeniu ich DNA a teda k ich deštrukcii. Modré svetlo, ktoré produkujú germicídne žiariče je iba vedľajším produktom. Táto časť spektra nie je dezinfekčná. Germicídne žiarenie neprechádza matnými nepriehľadnými materiálmi, ale ani obyčajným sklom. Tvorí pre neho spoľahlivú prekážku. Toto žiarenie prechádza iba čírim kremenným sklom a špeciálnymi teflonovými fóliami.

Germicídne žiariče

Germicídne žiariče sú zariadenia slúžiace na dezinfekciu použitím ultrafialového žiarenia špeciálnej časti UV žiarenia a to žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7 nm. Sú overené klinickými skúškami. Ich použitie a účinnosť sú overené dlhoročnými skúsenosťami priamo z praxe. Pri ich správnom použití nemôže dôjsť k žiadnemu nežiaducemu ožiareniu. Niekoľko zásad je však nutné dodržiavať.

1. Konštrukciou zariadenia a ich umiestnením musí byť bezpodmienečne zaistené, aby v nijakom prípade nedošlo k priamej expozícii obsluhujúceho personálu, prípadne pacientov s nebezpečným UVC žiarením. Práve vzhľadom na to, že toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu, vytvára zdravé prostredie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami.

Ide o doplnkovú no pri správnom používaní veľmi účinnú dezinfekciu. Dopadajúce žiarenie je homogénne a tak zlikviduje zárodky i tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali (mimo tieňa vytvoreného prekážkami). Žiarenie prechádzajúce priestorom môže likvidovať aj mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistiť samotný vzduch. Zdroje samotného žiarenia, v tomto prípade ide o germicídne trubice PHILIPS TUV 30W LL prípadne ekvivalent OSRAM HNS OFR 30W majú garantovanú životnosť 8000 hodín pri poklese intenzity UVC žiarenia na úroveň 80% pôvodnej hodnoty. Po tejto dobe je potrebné ich vymeniť. Na životnosť má vplyv tiež počet zapnutí a vypnutí a či sú použité elektronické predradníky s mäkkým štartom. V prípade typov PROLUX G® sú všetky tieto podmienky splnené.

2. Germicídne žiariče môžu obsluhovať len osoby náležite poučené o prevádzke a prípadných rizikách, pričom tento fakt musí byť zaznačený písomnou formou. Použitie žiaričov za prítomnosti ľudí je možné len v prevádzkach s kontrolovaným režimom (personál bol vyškolený, poučený, bezpečnosť je zabezpečená doplnkovými technickými prostriedkami). Ide o prevádzky so známym pravidelným režimom vylučujúcim vznik náhodných a nepredvídaných situácii. Montáž môžu vykonávať len osoby spôsobilé, zaškolené s príslušným oprávnením a na základe projektu autorizovaného projektanta. Pre spustenie riadnej prevádzky je nutné aplikovať prevádzkový poriadok určený pre konkrétne pracovisko vypracovaný v zmysle platnej legislatívy overený a schválený príslušným úradom verejného zdravotníctva.

3. Zabezpečiť pravidelné (raz ročne) preskúšanie funkcie žiaričov, kontrolu prevádzkových spínačov a ďalších doplnkových technických prostriedkov ak boli použité.

4. Označenie žiaričov výstražnými štítkami o nebezpečnosti UVC žiarenia. Vstupné dvere na oddeleniach vyznačiť dobre viditeľným výstražným oznamom o prítomnosti UVC žiarenia. Pre zvýšenie bezpečnosti pri použití priamo vyžarujúcich žiaričov je možné použiť snímač pohybu. Ten pri akomkoľvek pohybe osôb v nebezpečnom priestore automaticky preruší činnosť žiariča na vopred nastavený časový interval. Po jeho uplynutí sa automaticky obnoví jeho činnosť. Pre úplne zamedzenie možnosti zásahu nežiaducim žiarením v miestnosti počas prevádzky žiariča je možné použiť dverný spínač. Pri otvorení dverí dôjde k jeho automatickému odstaveniu z prevádzky. K spusteniu žiariča dôjde až po zatvorení dverí. Pre zaistenie úplnej ochrany pred žiarením v exponovanom priestore je potrebné tieto dve metódy použiť súčasne. Môže dôjsť k zatvoreniu dverí personálom z vnútornej strany a tak k opätovnému spusteniu. Tieto opatrenia je nutné použiť všade tam kde dochádza k väčšiemu pohybu ľudí v týchto priestoroch a napriek dôkladnému poučeniu a zaškoleniu personálu môže pri rutinnej práci dôjsť k omylu. Jedná sa o priestory kde je potrebné zaistiť vysokú čistotu prostredia, aj za cenu vyšších investícii na technické zabezpečenie ochrany pred nežiaducim UVC žiarením.Germicídne žiarenie UVC 253,7 nm

Ultrafialové žiarenie

Ultrafialovým žiarením sa rozumie optické, elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 1 mm.

Ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 400 nm sa rozdeľuje na:

UVA 315 nm až 400 nm

UVB 280 nm až 315 nm

UVC 100 nm až 280 nm

Germicídne žiarenie

Germicídne žiarenie - UVC vlnová dĺžka 253,7 nm je neviditeľné. Práve toto žiarenie v spektre UV-C spôsobuje hynutie mikroorganizmov a to tak, že dôjde k narušeniu ich DNA a teda k ich deštrukcii. Modré svetlo, ktoré produkujú germicídne žiariče je iba vedľajším produktom. Táto časť spektra nie je dezinfekčná. Germicídne žiarenie neprechádza matnými nepriehľadnými materiálmy, ale ani obyčajným sklom. Tvorí pre neho spoľahlivú prekážku. Toto žiarenie prechádza iba čírim kremenným sklom a špeciálnymi teflonovými fóliami.


Význam slova Germicíd

Definícia: agent (vo forme tepla, žiarenia, alebo chemickej látky), ktorý ničí mikroorganizmy, ktoré môžu prenášať choroby

Životné prostredie: akákoľvek látka zabíjajúca choroboplodné zárodky

Zdravie: látka zabíjajúca patogénne mikroorganizmy

Synonymum: antimikrobiálny, dezinfekčný prostriedok


Nepriamo vyžarujúce za prítomnosti ľudí PROLUX G Priamo vyžarujúce bez prítomnosti ľudí PROLUX G

.                           Kombinované PROLUX G


Robíme Vám život  čistejší a zdravší .